Kontrast
A A

Czcionka
A A+ A++
Pysząca
ul. Śremska 12
e-mail: sekretariat@sppyszaca.srem.pl
Koncepcja Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w PYSZĄCEJ

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W LATACH 2019 – 2024


1. Misja szkoły.

Misją szkoły jest nie tylko przekazywanie informacji i uzyskiwanie potwierdzenia ich umiejętności, szkoła powinna również uczyć w jaki sposób można samemu dowiedzieć się o własnych możbrwościach oraz przede wszystkim ułatwić start w życiu po jej zakończeniu. Uczeń kończący ośmioletnią szkołę podstawową będzie zbbrżał się ku dorosłości i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na jego przyszły rozwój jako nastolatka – przyszłą osobę dorosłą. Uczeń w placówce musi być świadomy wartości uniwersalnych takich jak tolerancja czy szacunek, życzbrwością i uczciwością powinien pokazywać swoją osobowość a odpowiedzialność za własne czyny pomoże mu w dalszej nauce życia. Sylwetka ósmoklasisty byłaby uosobieniem patriotycznego i obywatelskiego wychowania, który jako młody Europejczyk jest w pełni świadomy swoich korzeni i swojej kbrtury.

Szkoła jako instytucja państwowa ma obowiązek wspierać rodzinę w jej pracy z dzieckiem aby stwarzać optymalne warunki do nauki. Niezmiernie ważna jest współpraca z otoczeniem dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego


Działania podejmowane w szkole powinny dążyć do reabrzacji celów przedstawionych poniżej:

- przygotowanie ucznia do dojrzałych wyborów, pełnego i odpowiedniego uczestnictwa w życiu społecznym,
- zapewnienie uczniom potrzebującym wszechstronną pomoc w różnych sytuacjach życiowych,
- rozwijanie zdolności komunikowania się oraz wyrabiania umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,
- przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia,
- kształtowanie postawy sprzyjającej bezpieczeństwu, higienie i zdrowemu stylowi życia w odniesieniu do siebie i innych,
- wdrażanie uczniów do uczestnictwa w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami,
- tworzenie szkolnych tradycji w oparciu o wartości narodowe i regionalne,
- rozwijanie różnych form współdziałania i współpracy między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego,
- wzbogacanie warsztatu nauczyciebr w środki dydaktyczno-techniczne niezbędne w reabrzacji programów szkolnych,
- stworzenie życzbrwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kbrturze osobistej nauczyciebr, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy, zrozumieniu i współdziałaniu,
- inspirowanie nauczyciebr do działań twórczych oraz rozwoju zawodowego.

Wykonanie tych celów ma być dokonane poprzez odpowiednio realizowane podstawy programowe, jak i opracowane programy wychowawczo-profilaktyczne, itp.

2. Wizja szkoły.

Wizja szkoły ukazuje drogę, tor a jego celem jest szkoła, w której każdy chciałby mieć swój udział, nieważne czy jako pracownik, rodzic czy uczeń. Wizja to również pomysły, które zmieniają się w konkretne zadania mające ulepszać placówkę.

Jako dyrektor określiłbym najważniejsze cele takie jak:
-Nauczanie i wychowanie zorganizowane z duchem czasu, z naciskiem na nowoczesne technologie, a co z tym idzie to znajomość języków obcych, aby przygotować absolwenta do samodzielnego funkcjonowania poza murami szkoły;
- Praca nad wynikami egzaminów, które były na wysokim poziomie
- Wprowadzanie innowacji
- Pielęgnowanie i dopracowanie oceniania kształtującego
- Atmosfera szkoły oparta na tradycjach skupiając się na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów oraz ze środowiskiem
- Budowa wspólnego systemu wartości między rodzicami i dziećmi przy współpracy z nauczycielami, aby uczniowie nigdy nie czuli się samotni pozostawieni bez pomocy;
- Dbanie o młodzież aby szanowała historie, tradycje, kulturę, przyrodę;
Zajęcia rozwijają i wydobywają talenty, uczą samodzielnego myślenia i wiary we własne możliwości;
- Bogato wyposażone klasopracownie i dbanie o wizerunek szkoły, poprzez współpracę szukanie środków zewnętrznych
- Rodzice uczniów są zadowoleni z kontaktów ze szkołą. Wspierają szkołę i chętnie angażują się we wspólne działania.
- Nauczyciele są traktowani jako autorytet a sprawiedliwością i konsekwencją budzą zaufanie, potrafią wspierać uczniów w rozwoju a ich kompetencje i nieustanny rozwój wspomagają pracę całej placówki;
- Nauczyciele mają możliwość podnoszenia kwalifikacji a ich pasjami zarażają uczniów;
- Dyrektor jako lider czuwa nad atmosferą życzliwości, współpracy i potrafi konsekwentnie dążyć do założonych celów;

3. Zarządzanie i organizacja.

a) W celu efektywnej pracy nauczycieli stosowałbym się do poniższych zadań:


- Regulaminowe dokonywanie oceny jakości pracy;
- Bieżące informacje widoczne w szkole, na stronie internetowej i w iDzienniku
- Jawne przyznawanie nagród i odpowiednia argumentacja podczas przyznawania dodatków motywacyjnych;
- Systematyczna analiza wskaźników demograficznych oraz stanu zatrudnienia;
- Przestrzeganie przepisów dotyczących wymaganiom kwalifikacyjnym, zatrudnienia nauczycieli, awansu zawodowego, etc.
- Korzystanie odpowiednio z zasobów kadrowych na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli a przede wszystkim wykorzystywanie ich ogromnego potencjału
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli planowane zgodnie z programem rozwoju szkoły oraz potrzebami nauczycieli (z zakresu prawa oświatowego, pisanie projektów);
- Organizowanie szkoleń w zakresie zapobiegania wypalaniu zawodowym;
- Wykorzystywanie należycie zainteresowań oraz kwalifikacji zawodowych przy planowaniu zajęć pozalekcyjnych;
- Sukcesywne szkolenia personelu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Obowiązkowe szkolenia dla nowych nauczycieli z zakresu odpowiednio sprawowanej dokumentacji szkolnej oraz bieżąca kontrola dotychczasowej dokumentacji;
- Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, wprowadzanie innowacji pedagogicznych i wspomaganie ich w samorealizacji.

b) uczniowie i rodzice

W celu ułatwienia współpracy między uczniami i rodzicami obok statutowych działań dodatkowo chciałbym zrealizować następujące działania:


- Umieścić przy wejściu informacje o pomieszczeniach, w których znajdują się najmłodsi uczniowie,
- Zakup telewizora, na którym wyświetlane byłyby bieżące wiadomości o szkole, zdjęcia, filmy reklamujące placówkę oraz „przyjaciół szkoły”
- Bieżące informacje dla rodziców i dzieci w iDzienniku oraz na stronie internetowej szkoły
- Systematyczna ewidencja uczniów z nieusprawiedliwionymi godzinami lub dużą absencją w celu jej zapobiegania
- Zwiększenie chęci rodziców do udziału w życiu szkoły (wspólne warsztaty, zajęcia dla dorosłych, współorganizowanie imprez szkolnych tj. Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Pikniki Lekkoatletyczne, imprezy biegowe, nordic walking)
- Zapraszanie gości, absolwentów szkoły a także moich absolwentów z poprzednich placówek oświatowych, którzy osiągnęli sukcesy naukowe, sportowe
- Współpraca z TKKF Sokół ( kręgielnia), Klub Strzelecki LOK przy szkole podstawowej nr 4, OSP Pysząca, KPP w Śremie, Towarzystwo Miłośników Śremu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo, Schronisko dla zwierząt w Gaju, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, Ośrodek kultury w Śremie, Muzeum Śremskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy społecznej w Śremie, Biblioteka Pedagogiczna.
- Współpraca z dyrektorami innych szkół w ramach zmagań sportowych i zdrowej rywalizacji
- Szkoła jako wspólnota, która żyje po zajęciach szkolnych i jest dostępna dla społeczności szkolnej

4. Kształcenie

Dobrze prowadzona placówka powinna odznaczać się wysokim poziomem kształcenia. Odpowiednia atmosfera i czyste zasady między dyrektorem a nauczycielami z pewnością pomaga podnoszeniu umiejętności i wiedzy wśród uczniów. Można by tego dokonać poprzez:


- Swobodny dostęp do Internetu dla nauczycieli i uczniów, dla tych drugich szczególnie po zajęciach (w ramach świetlicy czy zajęć dodatkowych)
- Wypracowanie zajęć lekcyjnych opartych na korelacji międzyprzedmiotowej,
- Wykorzystanie doświadczenia i zainteresowania rodziców jako ekspertów na zajęcia pozalekcyjne,
- Nacisk na innowacje pedagogiczne w szczególności związanych z wykorzystywaniem wiedzy w praktyce
- Ukierunkowanie WDN na proces uczenia się nauczycieli i uczniów;
- Wypracowanie sposobu pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Zachęcanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą na temat nowych ciekawych metod nauczania, które zostały wprowadzone na lekcjach

5. Opieka

Zwiększenie bezpieczeństwa i opieki na dziećmi jest ważnym czynnikiem wpływającym na wizerunek szkoły dlatego ważne jest nawiązanie dobrej współpracy z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną i objęcie pomocą uczniów z rodzin patologicznych, niepełnych itp. Współpraca z Policją zapewniłaby odpowiednią ochronę prawną i działania interwencyjne. Aby zapewnić bezpieczeństwo w szkole należałoby:


- Zwrócić uwagę na wydarzenia niosące za sobą niebezpieczeństwo w szkole i wokół szkoły, czego efektem byłaby mapa z zaznaczonymi niebezpiecznymi miejscami (najczęściej występujące wypadki, jak i zjawiska przemocy, kradzieży, itp.);
- Opracowanie procedur ewakuacji, a tym samym ćwiczenia próbnych alarmów. Nieodzowne jest wdrożenie planu awaryjnego poprzez szkolenia i testy. Ustalenie też zasad ostrzegania, przesyłania informacji rodzicom;
- Cykliczne szkolenia udzielania pierwszej pomocy;